همکاری با واحد آموزش فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی

آموزش گام به گام مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت اول)

آموزش گام به گام مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت اول)
مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت اول)
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش گام به گام مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت اول) خرید آموزش گام به گام مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مهارت اول)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار واژه پرداز (مهارت سوم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار واژه پرداز (مهارت سوم)
کتابی بمظور آشنایی با نرم افزار واژه پرداز
۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار واژه پرداز (مهارت سوم) خرید آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار واژه پرداز (مهارت سوم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار صفحه گسترده (مهارت چهارم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار صفحه گسترده (مهارت چهارم)
کتابی بمظور آشنایی با نرم افزار صفحه گسترده
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار صفحه گسترده (مهارت چهارم) خرید آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار صفحه گسترده (مهارت چهارم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار پايگاه داده (مهارت پنجم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار پايگاه داده (مهارت پنجم)
کتابی بمظور آشنایی با نرم افزار پايگاه داده
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار پايگاه داده (مهارت پنجم) خرید آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از نرم افزار پايگاه داده (مهارت پنجم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها (مهارت دوم)

آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها (مهارت دوم)
کتابی بمنظور شيوه استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها
۳۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها (مهارت دوم) خرید آموزش گام به گام مبانی شيوه استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها (مهارت دوم)